صفحه اصلي > درباره خون و اهدا > اهدای خون > موارد معافیت از اهدای خون